Potencjał gospodarczy

Powiat bieruńsko-lędziński zaliczany jest do grona najszybciej rozwijających się powiatów w Polsce. Do niedawna rejon ten kojarzony był głównie z przemysłem wydobywczym, z kopalniami węgla kamiennego "Piast" w Bieruniu (największą w Europie) i "Ziemowit" w Lędzinach. Od wielu lat coraz większego znaczenia nabiera przemysł przetwórczy, sektor małych i drobnych przedsiębiorstw, handel i usługi, będące motorem lokalnego rozwoju i podstawą egzystencji dużej części mieszkańców powiatu. Średnia i drobna przedsiębiorczość szczególnie mocno rozwinięta jest w Bieruniu i Imielinie. Najbogatszą historię mają zakłady tworzyw sztucznych w Bieruniu. W mieście tym funkcjonują również znaczące na europejskim rynku firmy "Danone" (branża spożywcza) i "Johnson Controls" (wyroby dla motoryzacji).

Podmioty gospodarki narodowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(stan w dniu 31 XII 2010 r.) 

Ogółem:

4.194

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej:

927

w tym:

przedsiębiorstwa państwowe:

-

spółdzielnie:

11

spółki handlowe:

210

(w tym z udziałem kapitału zagranicznego):

38

spółki cywilne:

251

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

3267

w tym:

rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i  rybactwo:

44

przemysł:

379

(w tym przetwórstwo przemysłowe)

368

budownictwo:

432

handel, naprawa pojazdów samochodowych:

1.051

transport i gospodarka magazynowa

280

zakwaterowanie i gastronomia:

98

informacja i komunikacja

84

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

125

obsługa rynku nieruchomości:

23

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:

248

administrowanie i działalność wspierająca:

77

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

45


Powiat leży pomiędzy aglomeracją katowicką a krakowską. Przez jego teren przebiegają autostrada A-4, drogi krajowe DK-1 i DK-44, zapewniające szybkie połączenia w kierunku Bielska-Białej i Cieszyna, Krakowa i Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Długość sieci drogowej w powiecie wynosi 410,43 km, z czego drogi krajowe liczą 16,69 km, wojewódzkie - 23,19 km, powiatowe - 100,49 km, gminne - 270,06 km. Przyszłym kręgosłupem komunikacyjnym powiatu będzie droga ekspresowa S 1. Rozbudowa sieci komunikacyjnej i modernizacja dróg zwiększa szybkość i poprawia wygodę podróżowania, pomaga w rozwoju powiatu. Dogodna jest sieć połączeń kolejowych. W bliskiej odległości znajdują się lotniska w Pyrzowicach i Balicach. Dobrze rozwinięta jest sieć telekomunikacyjna, pocztowa i bankowa. Bezpośrednie sąsiedztwo z dużymi skupiskami przemysłu i ludności może skutkować powiązaniami kooperacyjnymi z firmami województwa śląskiego i małopolskiego. Doskonałe są warunki do lokalizacji centrów logistycznych. Powiatowy Zespół Szkól w Lędzinach kształci specjalistów - techników logistyków. Dynamikę gospodarczą i społeczną powiatu ilustrują korzystna struktura społeczeństwa oraz niski wskaźnik poziomu bezrobocia.

Ludność w powiecie bieruńsko-lędzińskim
(stan w dniu 31 XIII 2010 r.)

 

Ogółem:

57.134

w tym

mężczyźni:

28.090

kobiety:

29.044

W miastach w % ogółu ludności:

77,3

Na 1 km2:

361

Liczba kobiet na 100 mężczyzn:

103,4

Liczba ludności w wieku

0-2:

2.024

3-6:

2.246

7-14:

4.727

15-19:

3.810

20-29:

9.815

30-39:

8.352

40-49:

8.466

50-59:

8.454

60-64:

2.670

65 lat i więcej:

6.570

W wieku:

przedprodukcyjnym:

11.164

produkcyjnym:

37.973

poprodukcyjnym:

7.997

 


Stopa bezrobocia
(stan w dniu 31 X 2012 r.)

Kraj: 12,5 %
Województwo Śląskie: 10,5 %
Powiat Bieruńsko-Lędziński: 5,7 %

Liczba bezrobotnych
w powiecie bieruńsko-lędzińskim

(stan w dniu 31 III 2012 r.)

Ogółem:

 

1 306

W tym kobiety:

 

791


Potencjał gospodarczy powiatu wciąż jeszcze nie jest w pełni wykorzystywany. Samorządy powiatu i gmin starają się stworzyć jak najdogodniejsze warunki do jego rozwoju.


DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM?
   

  • Położenie w sąsiedztwie mocno rozwiniętych ośrodków gospodarczych
  • Dobrze rozwinięta baza przemysłowa
  •  
  • Koncentracja kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej
  •                                  
  • Dostępność transportu i infrastruktury łączności - położenie na styku dwóch aglomeracji Katowic i Krakowa, w sąsiedztwie tras drogowych umożliwiających szybkie połączenie w kierunku Katowic, Warszawy, Krakowa, Bielska-Białej, Cieszyna
  • Różnorodność oferty inwestycyjnej: przemysł, rozwój i modernizacja infrastruktury, rolnictwo
  • Nieprodukcyjny majątek byłych kopalni i zakładów do zagospodarowania - obiekty i tereny ulokowane w pobliżu dróg międzynarodowych i ekspresowych

Istotnym elementem gospodarki powiatu jest rolnictwo. Użytki rolne (z których większość zajmują grunty orne) stanowią 61% ogólnej powierzchni powiatu. 
W strukturze agrarnej przeważają drobne gospodarstwa. Na ponad 8 tys. ha funkcjonuje ich blisko 3,5 tys. Korzystne są warunki glebowo-przyrodnicze. 14 % powierzchni powiatu zajmują lasy z dobrze zachowanymi zespołami roślinnymi i różnorodnością szaty roślinnej.