KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu jest Starosta Bieruńsko-Lędziński (43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1, tel. 32 226 91 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

c) wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Administrator  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Oddzielną kategorią odbiorców są lub mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez czas wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub przez czas wynikający z przepisów szczególnych.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a)  dostępu do danych - czyli możliwość uzyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

b) do sprostowania danych - czyli możliwość poprawienia niepoprawnych danych lub uaktualnienia danych,

c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której  dane  dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych  -  na  okres  pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- przetwarzanie jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  usunięciu  danych  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- Administrator nie  potrzebuje  już  danych  osobowych  do  celów  przetwarzania,  ale  są  one  potrzebne  osobie,  której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  na  mocy    21  ust.  1  wobec  przetwarzania  -  do  czasu  stwierdzenia, czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  Administratora  są  nadrzędne  wobec  podstaw  sprzeciwu  osoby,  której dane dotyczą,

d) do przenoszenia danych - czyli możliwość przeniesienia danych do innego Administratora. Prawo to jednak nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

e) do usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

f) do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

g) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą. Administratorowi nie wolno wtedy przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec interesów osoby, której dane dotyczą,

h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania. Może to mieć miejsce w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jedynie w przypadku, kiedy podstawę przetwarzania stanowi zgoda. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Panią Bożeną Caban -  Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 32 226 91 00 lub w siedzibie Administratora.