• Obrona Cywilna

„Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie  i  udzielanie  pomocy  poszkodowanym  w  czasie  wojny  oraz  współdziałanie  w  zwalczaniu  klęsk  żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.


Szefem obrony cywilnej w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim jest Starosta.

Podstawowe akty prawne regulujące problematykę obrony cywilnej:

  1. Protokół (I) Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporzą
    w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Część IV ludność cywilna, rozdział VI – obrona cywilna)
  2. Ustawa z21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
    i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)